Biedrības „Makšķerēšanas organizāciju sadarbības padome”

S T A T Ū T I

Apstiprināti
Biedrības „ Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”

kopsapulcē
2013.gada 13.februārī

1. Nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “ Makšķernieku organizāciju sadarbības padome ” (saīsināti – MOSP,  turpmāk tekstā – Biedrība), un tā ir patstāvīga organizāciju apvienība.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķis ir nodrošināt Latvijā reģistrēto un makšķerēšanas jomā iesaistīto organizāciju darbības koordināciju, to interešu vienotu pārstāvību un kopīgu interešu īstenošanu valstī.

2.2.   Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. izstrādāt un pārstāvēt Biedrības biedru viedokli ar makšķerēšanu saistītās politikas veidošanas jautājumos;

2.2.2. pārstāvēt iesaistīto organizāciju viedokli sadarbībā ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām.

2.2.3. vides aizsardzība.
3. Biedru iestāšanās,  izstāšanās un izslēgšanas kārtība.
3.1. Par Biedrība biedru var būt LR Uzņēmumu reģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta organizācija.
3.2 Lai kļūtu par Biedrības biedru, organizācijām, kuras nav dibinātājas, jāiesniedz Biedrības Valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības kopsapulcei. Ja arī Biedrības kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
3.6.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
3.6.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
3.6.3. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
3.6.4. biedrs ar savu darbību apzināti kaitē Biedrībai un tā nav savienojama ar godprātīgu dalību Biedrībā.

3.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrība un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.8. Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā jebkura organizācija  un privātpersona var piedalīties arī kā asociētais biedrs. Asociētā biedra statusu piešķir Biedrības valde, pamatojoties uz asociētā biedra kandidāta iesniegumu. Asociētiem biedriem nav balsstiesības, viņiem ir tiesības piedalīties Biedrības darbā ar padomdevēju tiesībām.

4. Biedrība biedru tiesības un pienākumi.

4.1.Biedrības biedram ir tiesības:
4.1.1. būt pārstāvētam Biedrības kopsapulcē ar vienu balstiesīgu delegātu;
4.1.2. izvirzīt vienu pārstāvi ievēlēšanai Biedrības Valdē. Pārtraucot biedra līdzdalību, tiek pārtraukta biedra pārstāvju darbība Valdē;
4.1.3. saņemt regulāru informāciju par Biedrības Valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, izteikt un aizstāvēt savu viedokli;

4.1.5. darboties citās biedrībās, kuru darbības pamatprincipi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem;

4.1.6. veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
4.2. Biedrības biedra pienākumi:
4.2.1. ievērot likumus, Biedrības Statūtus, pildīt Biedrības kopsapulces un valdes lēmumus,

4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, pilnā apmērā, valdes noteiktajā termiņā;
4.2.3. sniegt informāciju par savu darbību Biedrības valdes noteiktajos termiņos,
4.2.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.  Biedrības struktūrvienības.

5.1. Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības reģionālās struktūrvienības.

5.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.

5.3. Biedrības struktūrvienību vadītāji savā darbā ir pakļauti Biedrības Valdei.

6. Biedrības kopsapulce.

6.1. Kopsapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.
6.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra Biedrības biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgās organizācijas vadītājs vai cita organizācijas pilnvarota persona.
6.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.martam.
6.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības balstiesīgajiem biedriem.
6.7. Kopsapulce:
6.7.1. Apstiprina iepriekšējās kopsapulces protokolu;
6.7.2. noklausās un apspriež Biedrības valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisiju vai revidenta ziņojumus;
6.7.3. apstiprina Biedrības gada pārskatu, balsojums par pārskatu ir arī uzticības balsojums valdei;
6.7.4. pieņem un groza attīstības programmu vai darbības virzienus savai turpmākai darbībai;
6.7.5. pieņem un groza Biedrības statūtus;

6.7.6. lemj par Biedrības struktūrvienību izveidi;
6.7.7. izlemj jautājumus par Biedrības iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
6.7.8. ievēl uz diviem gadiem Biedrības  valdes priekšsēdētāju, Biedrības valdi un revidentu;
6.7.9. pieņem lēmumu par Biedrības darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu;

6.8. Biedrības kopsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt valdi.
6.9. Kopsapulce lēmums izskatāmajos jautājumos tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.
6.10. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, triju nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās ne mazāk kā divu biedru balstiesīgie delegāti.

7. Biedrības valde.

7.1. Valde ir Biedrības pārvaldes institūcija, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un septiņiem valdes locekļiem.
7.2. Valde nodarbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp kopsapulcēm. Tās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi 3 mēnešos.
7.3. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar diviem valdes locekļiem.
7.4. Biedrības Valde:
7.4.1. sasauc Biedrības kopsapulces;
7.4.2. pēc Biedrības valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina Biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieku no valdes locekļu vidus;
7.4.3. pēc Biedrības valdes priekšsēdētāja priekšlikuma veido sekretariātu, nosaka darbinieku skaitu un atalgojumu, pilnvaro Biedrības valdes priekšsēdētāju noslēgt darba līgumus ar viņiem;
7.4.4. nodarbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un risina jautājumus kopsapulces uzticēto jautājumu robežās;
7.4.5. ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
7.5. Biedrības Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
7.6. Biedrības Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
7.7. Biedrības Valdes sēdes ir atklātas.

8. Biedrības valdes priekšsēdētājs.

8. 1. Biedrības valdes priekšsēdētājs:
8.1.1. vada Biedrības darbu starplaikā starp kopsapulcēm. Atbild par lietvedību, grāmatvedības uzskaiti un informācijas sniegšanu citām organizācijām, nodrošina sakarus ar valsts institūcijām, nevalstiskajām  un starptautiskajām organizācijām;
8.1.2. vada Biedrības kopsapulces, ja vien netiek ievēlēts cits kopsapulces vadītājs, sasauc un vada Biedrības Valdes sēdes;
8.1.3. pamatojoties uz biedru ieteikumiem, izvirza kandidātus ievēlēšanai Biedrības Valdē.
8.2. valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda viens no valdes locekļiem.

9. Biedrības revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru kopsapulce ievēlē uz diviem gadiem.
9.2. Par revidentu nevar tikt ievēlēti to biedru pārstāvji, kuru pārstāvji jau ievēlēti Biedrības Valdē.
9.3. Revidents
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

Biedrības „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”

valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Balodis_____________________