Pēc pusgadu ilga darba,2011.gada 9. jūnijā nodibināta biedrība „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome” (MOSP). Biedrības mērķis ir valstiskā līmenī apvienot un pārstāvēt Latvijas makšķerniekus, kuru skaits pēc Zemkopības ministrijas aplēsēm ir aptuveni 100 000. MOSP pirmsākumi meklējami 2010.gada rudenī, kad Latvijas makšķerēšanas sporta federācija aicināja visus makšķerēšanas nozarē ieinteresētos pulcēties un veidot vienotu organizāciju visu Latvijas makšķernieku interešu aizstāvībai.

2011.gada 21.janvārī notika Latvijas makšķernieku forums, kurā tikās makšķernieki, zivju aizsardzības organizāciju, zinātnes, pašvaldību un ministriju pārstāvji, lai iezīmētu galvenās problēmas makšķerēšanas nozarē, kas skar gan makšķerēšanas jomas organizēšanu, gan zivju krājumu aizsardzību un atražošanu, gan Makšķerēšanas noteikumus un citus makšķerniekiem būtiskus jautājumus. Šajā forumā tika nolemts veidot organizāciju, kuras galvenais uzdevums būs makšķernieku viedokļa apkopošana un pārstāvēšana valsts institūcijās.

MOSP dibināšanas ideju lielā mērā atbalstīja Zemkopības ministrija (ZM), kas pārzina zivsaimniecības nozari valstī, tai skaitā arī makšķerēšanas jomu. ZM norādīja uz to, ka makšķernieki ir vāji organizēti un bieži pauž pretrunīgus viedokļus, tādējādi, nedodot gaidāmo ieguldījumu makšķerēšanas nozares attīstībā.

Ņemot vērā, ka Latvijā eksistē simti organizāciju – klubi, biedrības, kā arī saimnieciskās organizācijas, kas kaut kādā veidā saistītas ar makšķerēšanas jomu, bet nav organizācijas, kas koordinētu to darbību un apzinātu intereses un viedokļus, lai koordinētu un palīdzētu valsts līmenī risināt makšķerniekiem svarīgus jautājumus, tika nodibināta MOSP.  Dibinātāju skaitā ir gan makšķernieku klubi, gan vides aizsardzības organizācijas, gan ūdeņu apsaimniekotāji. MOSP valdi veido 9 dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Dibinot organizāciju, tiek definēts, ka MOSP nebūs saimnieciska organizācija, bet darbosies tikai, kā konsultatīva padome, mēģinot samērot ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu valstī ar makšķernieku saimes interesēm, pirmkārt, ar to sabiedrisko un arī saimniecisko organizāciju interesēm, kuras kaut kādā veidā apvieno makšķerniekus vai ir iesaistītas makšķerēšanas jomā.

MOSP ir demokrātiska sabiedriskā organizācija, kuras galvenais darbības virziens ir makšķernieku interešu pārstāvniecība sadarbībā ar valsti un pašvaldībām. Organizācijā par biedru var kļūt jebkura juridiska persona, kopš 2013. gada organizācijas biedriem saskaņā ar pilnsapulces lēmumu ir jamaksā biedru nauda 30 EUR gadā. MOSP sanāksmes ir atklātas. Aicinām visas makšķernieku organizācijas aktīvi pievienoties MOSP biedru lokā un sadarboties ar MOSP, lai kopīgi rastu labākos valstiskos risinājumus makšķerniekiem būtiskos jautājumos.
MOSP ir gatava arī iesaistīties un palīdzēt makšķernieku sabiedrisko organizāciju izveidē visos Latvijas novados, kas dotu iespēju pilnīgāk ievērot visā valsts teritorijā dzīvojošo makšķernieku intereses, tai skaitā veiksmīgāk realizēt sadarbību arī ar attiecīgajām pašvaldībām.

Nāciet pulkā, darīsim kopā un risināsim makšķerniekiem svarīgos jautājumus!