Biedrības (nodibinājuma)

 

“_____________”

 

dibinātājiem

 

________________,

 

personas kods _____-______,

 

 

 

Iesniegums

 

Izsaku savu piekrišanu būt par biedrības (nodibinājuma) “______________” valdes locekli.

 

Rīgā, 20_.gada _._______.

 

 

__________________ (paraksts, atšifrējums)

 

 


 

Biedrības “______________”

statūti

 

 

1. Biedrības nosaukums

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “_________________________” (turpmāk – Biedrība).

 

2. Biedrības mērķi

 

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. __________________________________________________;

2.1.2. __________________________________________________.

 

3. Biedrības darbības termiņš

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku (vai norādīt datumu, līdz kuram dibināta).

 

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā __ mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. __________________________________________ (cits variants).

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu (nedrīkst izmainīt paziņojuma nosūtīšanas termiņu uz lielāku) laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. _____________________________________________,

5.1.5. _____________________________________________.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. _____________________________________________,

5.2.5. _____________________________________________.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6. Biedrības struktūrvienības

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta (piemēram – vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam u.tml. noteikumi).

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa (statūtos var noteikt mazāku biedru skaitu, kam ir tiesības sasaukt ārkārtas sapulci, bet nedrīkst noteikt lielāku biedru skaitu) Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu (ja nosaka īsāku termiņu, ietver noteikumu, ka, lemjot par izmaiņām statūtos,  valdē vai biedrības darbības izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās norises).

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse (vai cits kvorums) no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri (nedrīkst mainīt uz lielāku biedru skaitu).

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem (nedrīkst noteikt mazāku balsu skaitu). Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 

8. Izpildinstitūcija

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs (vai cits skaits) valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi (Var izvēlēties citu pārstāvības veidu. Jāņem vērā, ka nedrīkst ierobežot neviena valdes locekļa pārstāvības tiesības tā, ka valdes locekļa iesaistīšanās biedrības darbībā būtu tikai formāla).

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

 

9. Revidents

(Vai saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija – papildus norādāma tās uzbūve un lēmumu pieņemšanas kārtība)

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. Biedru nauda

 

10.1Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī Eur _________ apmērā.

 

 

11. ____________________*

 

11.1. _________________________________________________.

11.2. _________________________________________________.

11.3. _________________________________________________ .

*Statūtos var paredzēt arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

Dibinātāji(vai vismaz 2 viņu pilnvarotie pārstāvji)**

 

______________________ /paraksta atšifrējums/

(paraksts)

______________________ /paraksta atšifrējums/

(paraksts)

 

**Veicot statūtos grozījumus, statūtus paraksta valdes locekļi atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības tiesību veidam

 

Statūti apstiprināti _____________(vieta), 20 __.gada ___.____________

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Lēmums par biedrības dibināšanu

 

 

Rīgā, 20__ gada “___.”____________

 

 

Biedrības nosaukums:

 

 

Biedrības mērķi:

 

 

Dibinātāji:

  • Fiziskai personai jānorāda: _______________________________________________________________

vārds, uzvārds

personas kodsııııııı – ııııı___I (ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi)

 

  • Juridiskai personai vai personālsabiedrībai jānorāda: _______________________________________________________________

nosaukums

reģistrācijas numurs ııııııııııı___ı

adrese _________________________________________________________

 

Pilnvarojums (ja tāds ir dots) atsevišķiem dibinātājiem (ne mazāk kā diviem) parakstīt statūtus un pieteikumu Uzņēmumu reģistram:

 

  • _______________________________________________________________

vārds, uzvārds

 

  • _______________________________________________________________

vārds, uzvārds

 

 

Paraksti (VISU Biedrības dibinātāju):

 

 

________________ /paraksta atšifrējums/

 

 

 

Piezīme:Papildus norādītajam, dibināšanas lēmumā var ietvert:

  • dibinātāju tiesības un pienākumus, ja dibinātāji par tādiem ir vienojušies
  • citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par nepieciešamām

 

====================================================================================================

 

 

B2.
VEIDLAPA

Pieteikums
biedrības vai nodibinājuma ierakstīšanai
biedrību un nodibinājumu reģistrā

Datums*

ı___ı___ı . ı___ı___ı . ı___ı___ı___ı___ı

          (diena)             (mēnesis)                         (gads)

Vieta

 

1. Biedrība vai nodibinājums
Atzīmēt ar ý                     ¨  biedrība                                           ¨  nodibinājums 

 

2. Biedrības vai nodibinājuma nosaukums
 

 

 

 

 

 

 

3. Juridiskā adrese
Valsts Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems 

 

 

Ielas nosaukums,
mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.
Pasta indekss

 

4. Biedrības vai nodibinājuma mērķis
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu
 

 

 

 

 

 

 

6. Darbības termiņš Atzīmēt ý   ¨ beztermiņa¨ līdz datumam ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

                                                                             (diena)      (mēnesis)            (gads)

 

7. Izpildinstitūcijas sastāvs
Nr.p.k. ı___ı___ı

Informācija par izpildinstitūcijas locekli

Vārds 

 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu
Atzīmēt ar ý¨ ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

¨ ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar _______ valdes locekļiem

                                                                        (skaits)

 

Nr.p.k. ı___ı___ı

Informācija par izpildinstitūcijas locekli

Vārds 

 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu
Atzīmēt ar ý¨ ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

¨ ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar _______ valdes locekļiem

                                                                        (skaits)

 

Nr.p.k. ı___ı___ı

Informācija par izpildinstitūcijas locekli

Vārds 

 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu
Atzīmēt ar ý¨ ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

¨ ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar _______ valdes locekļiem

                                                                        (skaits)

 

Nr.p.k. ı___ı___ı

Informācija par izpildinstitūcijas locekli

Vārds 

 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

         (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu
Atzīmēt ar ý¨ ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

¨ ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar _______ valdes locekļiem

                                                                       (skaits)

 

Nr.p.k. ı___ı___ı

Informācija par izpildinstitūcijas locekli

Vārds 

 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 
Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu
Atzīmēt ar ý¨ ir tiesības pārstāvēt atsevišķi

¨ ir tiesības pārstāvēt tikai kopā ar _______valdes locekļiem

                                                                        (skaits)

 

8. Personas, kuras paraksta pieteikumu  Aizpilda, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā paraksta cita persona
Vārds 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 

 

Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiskā pamata pārstāv 

 

Vārds 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 

 

Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiskā pamata pārstāv 

 

Vārds 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 

 

Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiskā pamata pārstāv 

 

Vārds 

 

Uzvārds  Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) 

 

Pases dati (Aizpilda tikai ārvalstnieks, kuram nav personas koda. Ja ārvalstniekam nav pases, norāda cita personu apliecinoša dokumenta datus)
Dokumenta veids Izdošanas datumsı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı

           (diena)     (mēnesis)               (gads)

Dokumenta numurs
Izdevējs
Valsts 

 

Institūcija
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiskā pamata pārstāv 

 

9. Pievienotie dokumenti  Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu
 ¨  lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu vai pārveidošanu par biedrību vai nodibinājumu (ja dibina testamentāro nodibinājumu, pievienot apliecinātu testamenta norakstu un dokumentus, kas apliecina aizgādņa pilnvaras un testamenta stāšanos likumīgā spēkā) uz ________ lp.

¨  statūti 2 eks.; katrs eksemplārs uz ________ lp.

¨  valdes locekļu rakstveida piekrišana būt par valdes locekli uz ________ lp.

¨  dokuments par valsts nodevas samaksu

¨  citi dokumenti

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

10. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst biedrības/nodibinājuma statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem.

 

11. Paraksti
Vārds 

 

Uzvārds  Paraksts* 

 

Vieta

Datums*ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı

             (diena)             (mēnesis)                       (gads)

 

Vārds 

 

Uzvārds  Paraksts* 

 

Vieta

Datums *ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı

             (diena)            (mēnesis)                       (gads)

 

Vārds 

 

Uzvārds  Paraksts* 

 

Vieta

Datums*ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı

           (diena)           (mēnesis)                   (gads)

 

 

Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro vai izdzēš. Visas aizpildītās lapas sanumurē un caurauklo. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.